pics/1377P_Stiftelsen.jpg

Stiftelsen Särö Kulturarv

Stiftelsen Särö Kulturarv bildades den 22 juli 2009 av stiftarna David Keiller, Jan Hampf, Per-Henrik Berthelius och Björn Alarik.

Stiftelsens ändamål och uppgift
Stiftelsens ändamål är att främja bevarande, vårda och levandegöra Särö kulturarv samt att främja forskning med anknytning till Särö och kulturminnesvården i Släps socken.

Stiftelsens uppgift är att göra Särö kulturarv tillgängligt för allmänheten genom att skapa resurser för att samla in, dokumentera och synliggöra material genom ett virtuellt museum.
Verksamheten bedrivs inte i vinstsyfte.

Stiftelsens adress
Stiftelsen Särö Kulturarv
Box 2032
429 11 Särö
email: saro.kulturarv@gmail.com
web: www.sarokulturarv.se

Stiftelsens bankgiro
Bg 437-7057

 

Stiftelsens styrelse
Jan Hampf, ordförande 0705 90 08 86
Eva Schiller, sekreterare 0723 10 74 34
Per-Henrik Berthelius, kassör 0706 80 36 16
Björn Alarik 0730 77 57 04
David Keiller 0705 30 12 01

Jonas Cullberg är stiftelsens revisor. Vänföreningens ordförande Madeleine Nilsson är adjungerad till Stiftelsens styrelse.

Stiftelsen Stadgar

1 §
Stiftelsens namn är Stiftelsen Särö Kulturarv, i engelsk översättning The Foundation for Särö Cultural Heritage.

2 §
Stiftelsen består av tillgångar som tillförts stiftelsen av stiftarna samt av medel som tillförs av annan.

3 §
Stiftelsen skall ha som ändamål

att främja bevarande, vårda och levandegöra Särö kulturarv.

att främja forskning med anknytning till Särö.

att främja kulturminnesvården i Släps socken.

4 §
Stiftelsens kapital får disponeras för insatser som avses i ändamålsparagrafen samt under uppbyggnad och utveckling av stiftelsens verksamhet.
Gåvor och bidrag som stiftelsen erhåller efter bildandet får användas för insatser enligt ändamålsparagrafen samt för administration i anslutning härtill, om inte annat föreskrivs av givaren.

Kapital som tillförts stiftelsens eget kapital, får ej senare återbetalas till donatorerna.

5 §
Stiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse som består av minst 5 och högst 7 ledamöter. Styrelsen utses första gången av stiftarna. Därefter utser styrelsen nya ledamöter. Föreningen Särö Kulturarvs Vänner äger rätt att föreslå 2 ledamöter.
Styrelsen utser inom sig ordförande. Övriga för förvaltningen erforderliga funktioner utses av styrelsen inom eller utom densamma. Styrelseledamöter utses för en tid av tre år. Styrelsearvode utgår ej till styrelsens ledamöter.

6 §
Stiftelsen har sitt säte i Särö.

7 §
Styrelsen skall främja stiftelsens ändamål. Styrelsen avgör viktigare ärenden rörande stiftelsens verksamhet, organisation och ekonomiska förvaltning.

8 §
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när denne finner det lämpligt, eller när minst 3 ledamöter begär det, dock minst en gång per halvår.
Styrelsen är beslutsför då en majoritet av styrelsens ledamöter är närvarande. Varje ledamot har en röst. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöter enar sig om. Vid lika röstetal har ordföranden vid styrelsemötet utslagsröst utom vid val då lotten avgör.

9 §
Styrelsen får överlåta åt ledamot eller beredningsgrupp eller annan att fatta beslut å styrelsens vägnar i närmare angivna frågor.

10 §
Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen utsett härtill.

11 §
Styrelsen kan då så erfordras för behandling av ett ärende bereda en person utanför styrelsen tillfälle att delta i styrelsens överläggningar.

12 §
Vid stiftelsens sammanträden skall föras protokoll. Av dessa skall framgå vilka som varit närvarande, styrelsens beslut och vilka skiljaktiga meningar som uttalats. Även den som har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden, men inte att delta i beslut, har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet. Protokollet justeras av ordföranden för styrelsemötet och ytterligare en ledamot av styrelsen. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

13 §
Stiftelsens räkenskapsår skall avse tiden den 1 januari-31 december. Bokslut för stiftelsens verksamhet skall för varje räkenskapsår upprättas och överlämnas till stiftelsens revisorer inom tre månader från räkenskapsårets utgång.

14 §
Stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av minst 1 revisor.

15 §
Revisorn skall för varje räkenskapsår avge berättelse om resultatet av dess granskning med uttalande om huruvida anmärkning mot räkenskapernas förande eller förvaltningen i övrigt föreligger eller ej. Framställs anmärkning skall anledningen till denna anges i berättelsen.

16 §
Styrelsen meddelar de ytterligare bestämmelser som bedöms vara behövliga i stiftelsens verksamhet.

17 §
Ändring i 3 § får inte göras så att stiftelsens däri angivna ändamål i väsentligt hänseende frångås.
Ändring av dessa stadgar får i övrigt ske genom enhälligt styrelsebeslut.

18 §
Om stiftelsen upplöses skall dess tillgångar tillfalla Riksantikvarieämbetet för insatser i enlighet med stiftelsens ändamål.